Poslovno modeliranje

Što je poslovno modeliranje?

Poslovni modeli služe kao apstrakcija složene poslovne stvarnosti i podloga su statičke i dinamičke analize poslovanja. Pod pojmom modeliranja poslovnih procesa (eng. Business Process Modeling) podrazumijevamo dokumentiranje postojećih (as-is) i budućih (to-be) poslovnih procesa organizacije radi analize i poboljšanja izvođenja već postojećih procesa.

Čemu služi poslovno modeliranje?

U praksi se poslovno modeliranje koristi u različite svrhe, a kao najvažnije koristi mogu se izdvojiti:

 • Usklađivanje poslovnih procesa s poslovnom strategijom i poslovnim ciljevima
 • Zajedničko razumijevanje poslovnog sustava od strane različitih zainteresiranih strana
 • Razumijevanje postojećih problema i identificiranje prilika za poboljšanja
 • Procjena utjecaja organizacijskih promjena
 • Deriviranje zahtjeva za razvoj informacijskih sustava na temelju poslovnih potreba i ciljeva

Izvor: Vesna Bosilj Vukšić, “Menadžment poslovnih procesa”

Poslovna strategija i poslovni procesi

 • potreba transformacije strateških ciljeva poduzeća u ciljeve i zadatke koji se trebaju ostvariti na nivou poslovnih procesa
 • utjecaj promjene poslovne strategije na promjenu poslovnih procesa
 • utjecaj efikasnosti poslovnih procesa na ostvarivanje strateških ciljeva

Praktičnu vrijednost poslovnih modela u najvećoj mjeri određuje njihova jednostavnost i razumljivost ljudima s različitim interesima i specijalističkim znanjima. U tom smislu, naš pristup poslovnom modeliranju karakterizira korištenje uobičajenih i standardnih notacija (npr. BPMN, UML), korištenje višerazinskih modela za slojeviti prikaz različitih razina apstrakcije te korištenje raznovrsnog skupa modela za cjeloviti obuhvat svih bitnih statičkih i dinamičkih aspekata poslovanja (organizacijske strukture, resursa, informacija, procesa te poslovnih ciljeva i mjerila njihovog ostvarivanja).

U svjetlu svakodnevnog suočavanja s novim poslovnim zahtjevima kao što su smanjivanje troškova, poboljšanje kvalitete ili skraćivanje vremena izlaska na tržište, poslovno se modeliranje nameće kao važno sredstvo za lociranje problema i/ili prepoznavanje prilika za poboljšanje te povećanje općenite sposobnosti poslovanja za prilagodbu novim potrebama.

Što se tiče poslovnog modeliranja kao polazne točke u procesu softverskih aplikacija, naše dugogodišnje iskustvo u razvoju poslovnih informacijskih sustava pokazuje da je razumijevanje poslovnog konteksta nužan preduvjet za izgradnju informacijskih sustava koji pružaju pravovremene, točne i relevantne informacije kao podršku poslovnom odlučivanju i operativnom poslovanju. U tom je smislu poslovno modeliranje neizostavan element modernog procesa razvoja informacijskih sustava.

Kako modelirati poslovanje?

Poslovnim modeliranjem adresiraju se različiti dinamički i statički aspekti poslovanja. U tu svrhu razvijaju se raznovrsni modeli:

 • Procesni model opisuje što se radi i pruža vizualnu reprezentaciju radnog toka. Osnovni elementi koji se definiraju su procesi, zadaci te procesna logika toka. Procesni model može biti detaljiziran s dodatnim elementima, npr. troškovima, prihodima i trajanjem procesa i pojedinih zadataka, alociranim resursima za izvršavanje zadataka, inputa i outputa procesa i zadataka.
 • Model organizacijske strukture opisuje kako su organizirani sudionici poslovanja i pruža definiciju i strukturu organizacije te povezanih resursa. Elementi ovog modela definiraju specifične grupe unutar organizacije te se mogu koristiti za opisivanje tko je odgovoran za pojedine dijelove procesa.
 • Model resursa opisuje tko obavlja posao, odnosno sve agente poslovanja koji izvršavaju zadatke i procese, npr. djelatnici, oprema, materijal, softverske aplikacije i sl. Nadalje, mogu se modelirati uloge kao dodatne karakteristike resursa, troškovi i rasporedi raspoloživosti resursa čime se omogućuju realističnije simulacije i analize procesa.
 • Model podataka opisuje nad čime se izvršavaju zadaci i pruža prikaz podataka i drugih objekata koji su predmet rada u poslovnom procesu, npr. dokumenti, sirovine, proizvodi i sl. U procesima, elementi modela podataka koriste se za definiranje logike toka podataka, odnosno informacijskih ulaza i izlaza zadataka i procesa.
 • Model poslovnih mjera opisuje što treba pratiti (monitorirati), odnosno definira metrike kojima se kvantificiraju poslovne performanse u odnosu na organizacijske ciljeve te ključne pokazatelje performansi (KPIs). Povezivanjem procesnih elemenata s elementima ostalih modela (process mapping) dobiva se realističan uvid u stvarno poslovanje: koji resursi su potrebni za izvršenje zadataka; koja je organizacijska jedinica vlasnik procesa; koje su informacijske potrebe pojedinog zadatka i kojim informacijama isti rezultira; te koji su ciljevi procesa i njihova mjerila. Na taj način, omogućuje se bolji uvid u postojeće poslovanje, identificiranje uskih grla i drugih nedostataka, analiza trajanja, prihoda i troškova procesa te prepoznavanje prilika za poboljšanja.

Korištenjem modernih alata za poslovno modeliranje (npr. WebSphere Business Modeler) s mogućnostima simulacije i dinamičke analize, moguće je procijeniti utjecaj redizajna na ponašanje poslovnog sustava te usporediti različite varijante procesa prije same implementacije promjena.

Zašto povjeriti modeliranje poslovnih procesa CROZ-u?

CROZ-ov pristup poslovnom modeliranju utemeljen je prvenstveno na višegodišnjem praktičnom iskustvu u analizi poslovnih sustava, kako u sklopu projekata razvoja informacijskih sustava tako i kao neovisnih projekata optimizacije poslovanja.

Efektivnost – Na temelju poznavanja raznovrsnih tehnika modeliranja te iskustva njihove primjene u različitim poslovnim domenama i s različitim ciljevima, CROZ-ovi stručnjaci mogu pomoći u odabiru i planiranju konkretnog pristupa poslovnom modeliranju, a koji je u potpunosti prilagođen potrebama ciljne organizacije te profilu njenih djelatnika i njihovim predznanjima. Jednostavnije rečeno, znamo procijeniti što u konkretnoj situaciji ima smisla primijeniti.

Efikasnost  Kompleksnost stvarnih poslovnih sustava glavni je poticaj za njihov pojednostavnjeni prikaz, odnosno modeliranje. S druge strane, neefikasno korištenje tehnika modeliranja može rezultirati velikom količinom nepovezanih, nekonzistentnih i redundantnih informacija. Stoga u praksi nije rijetki slučaj da modeli postanu složeniji od stvarnosti koju apstrahiraju, a samim time i beskorisni. Znanje i iskustvo CROZ-ovih stručnjaka u organiziranju velike količine informacija te korištenju sofisticiranih softverskih alata za podršku poslovnom modeliranju garantira izradu razumljivih, smislenih i konzistentnih poslovnih modela.